League of Legends


类型: RTS
发行日期: 2009 年 10 月
网站
英雄联盟

《英雄联盟》拥有超过 100 位风格回异的英雄,搭配独创的「召唤师」系统及周边技能、符文、天赋等新的系统组合,衍生出众多游戏特色。立即锁定《英雄联盟》最新赛事,看顶尖玩家如何活用战术与队友合作迎敌!


总决赛

TPA 0          
       
皇族 1     WE 2 冠军
   
   
WE 1     皇族 0 亚军
         
OMG 0   TPA 2 季军
         
      OMG 1  

预赛分组

A 组 B 组
A1 WOA
黎明之翼
A2 LM B1 Zoo B2 OMG
A3 皇族 A4 华义 Spider B3 PE B4 IG

比赛日程

日期 时间 对战组合 赛制
03/28 19:30 - 22:30 WOA 黎明之翼 2   1 LM BO3
19:30 - 22:30 皇族 2   1 华义 Spider BO3
04/0419:30 - 22:30 Zoo 0   2 OMG BO3
04/11 19:30 - 22:30 PE 0   2 IG BO3
04/17 19:30 - 22:30 WOA 黎明之翼 1   2 皇族 BO3
04/18 19:30 - 22:30 LM -   - 华义 Spider BO3
04/24 19:30 - 22:30 OMG 2   0 IG BO3
04/25 19:30 - 22:30 Zoo 0   2 PE BO3
05/01 19:30 - 22:30 WOA 黎明之翼 1   2 LM BO3
05/02 19:30 - 22:30 IG 1   2 PE BO3
05/08 19:30 - 22:30 皇族 2   0 PE BO3
05/09 19:30 - 22:30 OMG 2   0 LM BO3